Onze gemeente

Onze gemeente

is een veelzijdige gemeente

Onze kerk staat midden in het dorp en vormt een vanzelfsprekend onderdeel van het leven in Laren.

Wij vieren samen het leven en de onderlinge betrokkenheid in onze zondagse kerkdiensten. Er worden kinderen gedoopt. Mensen trouwen in de kerk.
Vanuit de kerk nemen we afscheid van mensen die zijn overleden.

Met het aangrenzende Kulturhus vormt het kerkgebouw één geheel. Door de samenwerking wordt het mogelijk (pop)concerten, lezingen, rommelmarkten, modeshows te organiseren.

Een ontmoetingsplek voor velen. Gelovig én niet-gelovig. We gaan respectvol en open met elkaar om. We kunnen en willen niet zonder elkaar.

Overdag is de kerk geopend. Je komt binnen in het stiltecentrum en van hieruit kun je door een glazen wand het gehele interieur bewonderen. Geen kerkbanken, maar gemakkelijk zittende stoelen, geen hoge kansel maar liturgisch meubilair dat door de lokale schrijnwerker is gemaakt uit een oude beuk. De plaats van de voorganger is niet tegenover de gemeenschap maar binnen een cirkel wat de onderlinge verbondenheid vergroot. In het stiltecentrum kun je een kaarsje opsteken, enkele woorden (of een gebed) in het gastenboek schrijven.

Deze sfeer van toegankelijkheid en gastvrijheid kenmerkt ook de kerk als gemeenschap. We mogen het leven vieren met al onze zintuigen vanuit ons geloof dat we ons bestaan ontvangen als een geschenk. We hebben aandacht voor de vraag wie we willen zijn voor elkaar en voor de Eeuwige. Als vrije mensen die in vrijheid hun keuzes kunnen maken.

Diaconie

"Een goed verstand en een goed hart vormen altijd een formidabele combinatie.

Goed nadenken, zelf nadenken is belangrijk. Een goed hart hebben, iets willen bijdragen aan een betere wereld, is minstens zo belangrijk. De combinatie van die twee is bijna magisch.

‘Een goed verstand’ heeft niets met je schoolopleiding te maken. Een goed verstand draait om het herkennen van onrecht in de wereld en snappen dat er daar iets niet klopt. Een goed hart zorgt dat je op je eigen, bescheiden manier iets wilt betekenen in het leven van anderen, voor een betere wereld, bij het bestrijden van onrecht.

Zet je talenten in voor zaken waar je hart ligt, is de oproep van Mandela. Want als hart en hoofd samengaan, versterken ze elkaar."   

(Nelson Mandela)

 

De meeste mensen weten dat diakenen collecteren in de kerkdienst en dat zij helpen bij de viering van de Maaltijd van de Heer. De collecte in de kerkdienst is een belangrijke bron van inkomsten voor de diaconie. De zichtbare taken in de erediensten zijn natuurlijk belangrijk, maar diaken zijn heeft meer om het lijf. Een diaken zorgt ervoor dat hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en een diaken komt op voor mensen die het moeilijk redden in onze samenleving. De armoedeproblematiek, schuldhulpverlening en crisishulp zijn aan de orde van de dag. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de diaconie stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Diaconaat is je proberen in te leven in een ander zodat je oog krijgt voor je naaste en voor oorzaken van nood. Nelson Mandela heeft het prachtig verwoord...

SHLG

8 geloofsgemeenschappen in Lochem, Laren en Barchem hebben samen een stichting voor individuele financiële hulpvragen. Tegenwoordig blijken er steeds meer nijpende situaties te ontstaan, waarin ook de burgerlijke gemeente niet altijd een oplossing kan bieden. Mensen met een bijstandsuitkering, ouderen met alleen AOW, mensen met hoge ziektekosten enz. hebben het niet gemakkelijk. Daarom is de Stichting Hulperverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen. De stichting wil deze mensen tot hulp zijn. Die hulp kan bestaan uit een lening, een gift of goederen in natura. Daarbij kan de stichting helpen contacten te leggen met hulpinstanties, zoals de sociale dienst van de gemeente. Uw privacy is gewaarborgd.

Onze gemeente is deelnemer van de SHLG. Meer informatie is te vinden op de website van de SHLGL: www.shlg.nl

PGD

De letters staan voor Protestantse Gemeente Dienst en is ontstaan vanuit de diaconie. Het doel van de PGD: aandacht en belangstelling voor de medemens te hebben. Concreet betekent dit, dat er mensen zijn die oog hebben voor mensen in hun omgeving. Een luisterend oor bieden, een wegwijzer voor hulp.

De organisatie: 6 dames vormen de PGD. Zij coördineren het werk dat de vele vrijwilligers in de wijken uitvoeren. Zo zijn er 74 contactpersonen in laren die in hun eigen wijk contacten leggen met bijvoorbeeld een persoon of een gezin waar ziekte is, met nieuwe bewoners, met ouders van een nieuw geborene, met jubilarissen. Verder kunnen ze een beroep doen op bezoekwerkers. Deze leggen bezoek af bij ouderen in laren.

De PGD is eigenlijk een sociaal netwerk in het dorp, gestuurd vanuit de kerk. De aandacht van de vrijwilliger is gericht op elke " buur" of deze nu wel of niet tot de kerk behoort. Zo valt niemand " buiten de boot", we dragen als mensen verantwoordelijkheid voor elkaar.

De PGD is eigenlijk een sociaal netwerk in het dorp, gestuurd vanuit de kerk. De aandacht van de vrijwilliger is gericht op elke " buur" of deze nu wel of niet tot de kerk behoort. Zo valt niemand " buiten de boot", we dragen als mensen verantwoordelijkheid voor elkaar.

Het bestuur van de PGD bestaat uit:

 • Janny Kroon, Deventerweg 1h, 06 51719018, voorzitter
 • Hermien Witten, De Bakkerij 41, 0573 402072, Elisabethbode
 • Janny Hakkert, Westermark 69, 0573 254293, notulist
 • Marianna Beumer, Pekkeriet 3, 0573 402369, penningmeester
 • Jenny Dijkman, Langelersdijk 1a, 0573 401329, secretaresse
 • Hendrikje Scholten, de Akker 17, 0573 402276, lid
Diakenen
Diaconie
diaconie@kerklaren.nl
Bettina Bosch
Voorzitter
Gert van Dijk
Ben Drogt
Corine Bos

Pastoraat

De zorg voor elkaar is misschien wel de belangrijkste taak van onze gemeente. Daarom willen we ‘in goede tijden en slechte tijden’ aandacht hebben voor elkaar, en voor de mensen om ons heen. De pastorale zorg is een taak van de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. De dominee en de pastoraal werker hebben een bijzondere taak voor de mensen die iets bijzonders te vieren hebben, of die een verlies hebben geleden. Verlies van een naaste, van werk of van een relatie brengt mensen in een tijd van rouw. Dan is het belangrijk om je gesteund en getroost te voelen, zeker door de vertegenwoordigers van de kerk.

Wijkindeling

De gemeente is verdeeld in zes ouderlingenwijken. Om te weten, met welke ouderlingen u te maken heeft, kunt u kijken naar de eerste letter van uw postcode. Deze bepaalt dus onder welke wijk u valt. De enige uitzondering hierop zijn alle bejaardenwoningen binnen Laren (‘t Ruempol, de bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, Laarkamp, Molenbeek en De Kamp). Zij vallen ongeacht de postcode onder wijk VI. In elke ouderlingenwijk zijn tevens nog twee à drie wijkmedewerkers werkzaam, om de taak van de ouderling te verlichten. Omdat we ons pastoraat nog met minder mensen invullen dan voorheen, hebben we de wijkindeling aangepast. Hieronder is de nieuwe wijkindeling weergegeven. Mocht iemand nog willen helpen als ouderling of wijkmedewerker, dan zou dat erg fijn zijn. Neem hiervoor contact op met Rita Greben.

Wijk I

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter A en E en bejaardenwoningen aan de Vonkertweg, de Laarkamp, en ‘t Talma

Ouderling: Yvonne de Kruijff, 0573-401039 of 06-53843148

Wijkmedewerkers:

 • Hiltje Aaftink-Teenstra, 06-17174017
 • Greet Wink-Wardenier, 0573-401650
 • Willemien Bielderman, 06-27420022
 • Gerrie Schutte, 0573-401970 / 06-153 770 59
 • Willem Jan Woestenenk, 0573-404007 / 06-38043780

Wijk II

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter B en D, ’t Ruempol en de bejaardenwoningen aan de Molenbeek en De Kamp.

Ouderling: Willy van der Wal-Vrielink, 0573-401370

Wijkmedewerkers:

 • Anneke van Dijk, 06-38975657
 • Mini Bannink, 0573-431397 of 06-53821736
 • Liesbeth Groot Wesseldijk, 06-22060687
 • Dineke Heuvel, 06-30849728

Wijk III

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter N of P.

Ouderling: 

Wijkmedewerkers:

 • Nellie Sturris-Wolters, 06-13541329
 • Jan Wink, 0573-401650
 • Riky Reterink 0573-401222

Wijk IV

Deze wijk wordt tijdelijk onderverdeeld.

Wijk V

Deze wijk omvat de postcodes die beginnen met de letter C en R t/m X

Ouderling: Hanny Poelert, 0573-402017 of 06-29357550

Wijkmedewerkers:

 • Gerdien Slagman 06-38246542

 • Appie Bielderman  06-23066320
 • Dea Dijkman-Loman, 0573-221398
 • Jenny Nieuwenhuis, 06-30563841

Wijk VI

De bejaardenvoorzieningen in Lochem:

Hoge Weide door Eddy Lubberding, 06-2211978

Gudula door Riky Reterink, 06-10744206

Wijkmedewerkers:

 • Jannie Temmink-Bargeman, 0573-401639
 • Johanna Koerselman - Stegeman, 0573-401476

De adressen buiten Laren

Contactpersoon: Rita Greben 06-23321475 pastoraat@kerklaren.nl

Jeugdouderling

 • Gerdien Berendsen, 06-57594263
Ouderlingen
Yvonne de Kruijff
voorzitter pastoraat
06 53843148
0573 401039
Willy van der Wal
0573 401370
Hannie Poelert

Voorgangers

Bettie Woord

Een warm welkom, in een feestelijke viering ben ik als predikant verbonden aan de dorpskerk in het mooie Laren. Met mijn man Hessel wonen we naast de kerk. Samen genieten we iedere dag van de mensen en de natuur. God zelf heeft mij geroepen tot het ambt, om mensen in alle scharniermomenten van het leven nabij te zijn. Scharniermomenten zijn rouw, trouw, ziekte, geboorte, kortom alle momenten die voor ons mensen belangrijk zijn. Het is voor mij iedere dag een feest om met mensen te mogen werken. Ik zie mensen als een diamant van God, een diamant heeft zoveel verschillende kleuren en lichteffecten. Soms zijn er dingen in je leven gebeurd, waardoor het Licht er niet door kan komen, of zijn er schuurplekken op de diamantvlakjes terecht gekomen. Door te luisteren, samen met de ander op zoek te gaan, hoe je als mens/diamant weer kan gaan stralen. Als predikant wil ik er voor alle mensen in het dorp zijn, want ieder mens is een unieke veelkleurige diamant. Verder ga ik voor in verschillende vieringen, waarin inspiratie, bemoediging en vreugde belangrijke onderdelen zijn. Voor mij een mooie waardevolle uitdaging, om met zoveel mensen en organisaties, samen te
mogen werken, aan een inclusief dorp voor iedereen.
Natuurlijk hoop ik een ieder in Laren en omstreken te ontmoeten. Samen met mijn geleidehond Pride wandelen we graag. Zwemmen en lezen houden mij in balans. Voor vragen, twijfels en alle andere dingen die je bezig houden kun je contact met mij opnemen.

Bettie Woord (Predikant)
Bettie Woord
Predikant
bettiewoord@kerklaren.nl
06-15332197

Kerkrentmeesters

De ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester vormen het College van Kerkrentmeesters. Zij zorgen voor de materiele kant van onze gemeente. De volgende taken horen zoals bij de kerkrentmeesters:

 • Het in standhouden van de erediensten en de middelen voor de pastorale zorg
 • De geldwerving door onder meer de Actie Kerkbalans
 • Het beheren en onderhouden van het kerkgebouw, de pastorie en de woningen van de gemeente
 • Het beheren van andere roerende en onroerende goederen
 • Het uitvoeren van het personeelsbeleid
 • Het voeren van de administratie van de gemeente
 • De zorg voor en het beheren van de archieven.
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@kerklaren.nl
Jan Vinke
voorzitter
Géke Bannink
Anja Duringhof-Kroes
Henk Slagman
Bennie Brummelman
kijk
live
of terug

Vertrouwenspersoon

De kerk in Laren wil een plek zijn waar je je veilig voelt om je geloof te beleven
en te zijn wie je bent overal waar de kerk actief is.

Maar soms gebeuren er vervelende dingen waardoor je je niet veilig voelt. Denk aan: je genegeerd voelen, gepest, gediscrimineerd ( ook lhbti+) of bedreigd, financieel onbehoorlijk gedrag. Of je krijgt te maken met seksueel overschrijdend gedrag dat voor jou ongewenst is of je hebt zelf iets gedaan wat ongepast is. Kan, durf of wil je die vervelende dingen niet bespreekbaar maken of samen oplossen met degene die het betreft, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van onze gemeente.

Op dit moment hebben we geen vertrouwenspersoon, maar we werken samen met een aantal buurtgemeenten om gezamenlijk 1 of meer vertrouwenspersonen aan te stellen. Dit proces is in volle gang.

Op de site van de PKN vind u ook informatie over het thema Veilige gemeente: https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/ 

vacature

Jeugd & Jongeren

Onze gemeente wil een plaats bieden aan alle groepen. Jongeren zijn voor ons belangrijk en hebben dan ook een eigen plaats binnen onze gemeente, maar doen ook veel samen met alle andere groepen binnen onze gemeente. Er zijn kinderdiensten en gezinsdiensten waarin kinderen een belangrijke rol hebben. Ze doen mee in de voorbereiding en in de viering zelf. Daarnaast zijn er veel dingen die voor en met jongeren worden georganiseerd

Kliederkerk

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! Bij het woord kliederen denken veel mensen aan knutselen, vingerverven en knoeien met lijm. Een begrijpelijke associatie, maar níet (of in ieder geval niet alleen) wat we bij Kliederkerk bedoelen met kliederen. De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: Kliederkerk begint met het samen ontdekken van een Bijbelverhaal door creatieve activiteiten, spellen en leuke werkvormen. In de korte viering daarna komt altijd het verhaal wat je samen creatief hebt onderzocht terug en krijgen elementen als gebed en lied een plek. Ten slotte samen iets eten en drinken, een natuurlijk moment om elkaar beter te leren kennen, om elkaar te ontmoeten en de kinderen kunnen nog lekker verder spelen als ze dat willen. In Laren is er nu drie keer een kliederkerk geweest. Dat waren mooie middagen met leuke activiteiten, fijne ontmoetingen en lekker eten. 

Kinderkerk

Ongeveer twee keer per maand op zondagmorgen is er kinderkerk. Terwijl de volwassenen in de kerk de eredienst vieren zijn de kinderen in hun eigen ruimte bezig met het geloof. Tijdens de kinderkerk werken we elke keer aan een bepaald thema. Aan de hand van een bijbel- of spiegelverhaal gaan we samen in gesprek en vervolgens wordt het thema uitgediept (op hun niveau) door middel van bijvoorbeeld spelletjes, liedjes of knutselwerken. Afhankelijk van het thema doen we de verwerking soms apart voor de oudere en jongere kinderen. Rondom bijzondere dagen zoals advent, 40 dagentijd, doopdienst, avondmaal, wordt ingegaan op het thema van dat moment. Vaak beginnen we dan in de kerk waar het thema wordt ingeleid. Met gezinsdiensten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren is er geen kinderkerk maar kunnen de kinderen samen met hun ouders naar de kerk gaan. Tijdens de overweging is er dan een leuk puzzel/kleurboekje voor de kinderen. Op die manier kunnen de kinderen wennen aan het naar de kerk gaan. De leiding van de kinderkerk bestaat momenteel uit 5 enthousiaste jonge dames. Zij proberen elke kinderkerkochtend gezellig en leerzaam te maken. Wil je ook een keertje komen kijken? Je bent altijd welkom om 10.00 uur in het Kulturhus! Het kinderkerkseizoen loopt gelijk met het basisschoolseizoen. Kijk hier voor het rooster. Wil je meer informatie: loop gerust een keer binnen of neem contact met ons op! Groetjes van de kinderkerkleidsters: Ingrid, Thirsa, Jolien, Ilse en Marije.

Eat & Meet

Voor iedereen van 12 t/m 16 jaar is er Eat&Meet; samen eten, lachen, kletsen, een spel of activiteit doen. Het is een gezellige chaos! We beginnen met samen eten, elkaar ontmoeten en daarna is er tijd voor een spel of activiteit. We hopen snel weer samen iets te kunnen doen, maar door Corona zijn we helaas al een heel lange tijd niet samen geweest.

Jeugdclub reunie

De jeugdclub reunie is voor jongeren vanaf 17 jaar en is een vervolg op de jeugdclubavonden. Op dit moment zijn er twee groepen met jongeren in de leeftijd tot ongeveer 23 jaar. Voor elke groep wordt er zo'n 3 a 4 keer per jaar een avond georganiseerd. Tijdens die avonden wordt er vaak gezamelijk gegeten, gekletst en wordt een activiteit georganiseerd. Deze worden vaak bedacht door de groep en door de leiding uitgevoerd. Momenteel worden de avonden ingepland en in grote lijnen georganiseerd door Marlou Boers em Manouk Lukassen. Zij zorgen samen met de jongeren elke keer weer voor een gezellige avond. Lijkt het je ook leuk om eens aan te sluiten bij één van deze avonden? Neem dan contact op met Manouk Lukassen en voel je welkom!

Jongerenreis

Vanuit de kerk zijn er onder andere in 2016, 2019 en 2023 reizen geweest naar Armenië en Gambia.Laorne For Armenia (LAFA) (2016) LouKa (2019) B-Child (2023)

 

Jeugdouderlingen
Gerdien Berendsen
jeugd.en.jongeren@kerklaren.nl
06 57594263

Ontmoeting & Inspiratie

Soms hebben we behoefte aan een goed gesprek, delen met anderen, gelijkgestemden of juist een andere mening horen. Soms hebben we wat hulp nodig om zo'n gesprek te starten. In onze gemeente bieden we daarvoor de mogelijkheid in verschillende vormen: een gesprek rond een kampvuur, samen voor de zondagse viering fietsen en onderweg praten (of zwijgen), samen naar muziek luisteren en erover nadenken...
 
Deze activiteiten worden in onze gemeente georgainseerd door de groep Ontmoetong en Inspiratie. Deze commissie houdt zich bezig met het opstellen van het jaarlijkse programma van de gemeente. En ze organiseren de activiteiten!
 
Het programma van de Ontmoeting en Inspiratie wordt op de startzondag in september gepresenteerd.
Commissieleden O&I
Vacant
Voorzitter werkgroep
ontmoetingeninspiratie@kerklaren.nl
Diky Klijn Velderman
Meine Harkema
Marjan Croese
Bettie Woord
Voorganger

Nieuwsbrief

Er zijn steeds meer manieren om elkaar te informeren. Als Protestantse Gemeente Laren willen we je ook graag per email op de hoogte houden van activiteiten, kerkdiensten en andere mededelingen. Daarvoor hebben we een digitale nieuwsbrief die wekelijks (op vrijdag) wordt verstuurd naar je e-mail adres. In de nieuwsbrief staat ook informatie en de liturgie van de viering van de komende zondag.

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen?  Dat kan via deze link.

Wil je informatie in de nieuwsbrief laten opnemen? Stuur dan de kopij naar het mailadres van de nieuwsbrief.
Als je donderdag voor 18.00 uur de kopij aanlevert, dan kan het bericht in de nieuwsbrief worden opgenomen.

Redactie Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Redactie Nieuwsbrief
nieuwsbrief@kerklaren.nl
Gert van Dijk
Joke Woestenenk
Hendrikje Scholten
Gerdi Esselink
Ben Drogt

Beamteam

Lees en zing mee vanaf het scherm

In onze gemeente hoef je geen liedboek of bijbel mee te nemen naar de viering (dat mag natuurlijk wel!). In onze vieringen worden alle liederen, bijbellezingen en ook andere beelden en videos geprojecteerd op een groot scherm. 

Elke week is er weer een lid van het beamteam die de presentatie maakt. 

Eventuele vragen of suggesties voor het beamteam kan u mailen naar: beamteam@kerklaren.nl 

Beamteam
Beamteam
beamteam@kerklaren.nl
Jasper de Graaf
Erieke Duisterwinkel
Ben Drogt
Miriam Hekkelman
Annelien Lukassen

Streamteam

Ten gevolg van de coronabeperkingen hebben we flink geinvesteerd in apparatuur om onze wekelijkse vieringen (maar ook andere activiteiten in de grote kerkzaal) live of via kerkdienstgemist.nl uit te zenden.

Naast deze professionele apparatuur is er ook een groep mensen die ervoor zorgen dat de vieringen daadwerkelijk worden uitgezonden: het Streamteam.

Streamteam
Streamteam
techniek@kerklaren.nl
Jeroen Keuben
Bert Kool
Gerrit Roeterdink

Kosters

Voor veel mensen het gezicht van onze kerk: de kosters Derk Woestenenk en Marianna Beumer.

De dagelijkse zorg voor het kerkgebouw, zorgen dat alles voor een dienst klaarstaat, veel werk voor, tijdens en na een dienst.

Onze kosters
Derk Woestenenk
0573-401318
Marianna Beumer

Kerk & orgel

Kerkgebouw

Het gebouw van de Protestsantse Gemeente in Laren staat op een prominente plaats in het dorp en de toren, ook al is die niet erg hoog, is in de wijde omgeving te zien.

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente staat aan de Dorpsstraat 2, midden in Laren. Een paar honderd meter hiervandaan, aan de Kloosterweg, stond tot in 1835 de voorloper van deze kerk, de kapel van Laren. Vanaf 1684 had dit kerkje dienst gedaan, toen was hij tot op de draad versleten en moest worden afgebroken.  

De gemeente had onvoldoende geld om een nieuwe kerk te bouwen. Men wendde zich tot KoningWillem, zo ging dat toen. Op grond van een wet van 1824 organiseerde en financierde het Rijk de kerkenbouw. In 1834 kon men daarmee beginnen met de bouw van wat toen werd genoemd de waterstaatskerk omdat de Rijkswaterstaat de regie had over de bouw. Er zijn heel wat waterstaatskerken in het oosten van Nederland verrezen. Er staan er echter toch niet zo veel meer (Breedenbroek, Gelselaar, Haarlo, Hengelo, Hummelo en Laren). De bekendste waterstaatskerk in Nederland is de Mozes en Aäron kerk in Amsterdam.

De kerk in Laren is ontworpen door architect B. van Zalingen uit Deventer. Zoals in die tijd veel voorkwam, is de kerk ontworpen in de neoclassicistische stijl. De kansel bevond zich aan de zuidkant (Verwoldse weg). De banken stonden in een halve cirkelvorm rond de preekstoel. De kerk is geopend in 1835.

In 1945 voltrok zich een ramp aan de kerk. De naast de kerk gelegen pastorie werd door de bezetter opgeblazen waardoor de kerk zwaar beschadigd werd. Het dak was nagenoeg verdwenen, de gietijzeren ramen onherstelbaar beschadigd en ook van het interieur was weinig onbeschadigd gebleven. Om het orgel te redden werd het gedemonteerd en bij gemeenteleden tijdelijk opgeslagen. Na de restauratie is het herplaatst. Dit orgel is in 1980 vervangen door een in Duitsland gebouwd nieuw exemplaar.

De kerk is sterk veranderd uit de wederopbouw gekomen. De neogotische stalen kerkramen zijn vervangen door ronde houten boogramen. Het interieur is veranderd in dat van een zaalkerk. Het gestuukte plafond is veranderd in een balken plafond, ingangspartijen zijn verplaatst en veranderd, de consistorie is uit het hoofdgebouw verdwenen  en had als aanbouw een plek gekregen achter de kerk.

In 1949 is de kerk feestelijk en in dankbaarheid heropend. Dat is al weer ruim een halve eeuw geleden. In de loop van afgelopen jaren vond men dat het interieur weer toe was aan een vernieuwing. Met name de veranderende inzichten in de liturgie hebben daar de aanzet toe gegeven (de kerk niet als gehoorzaal, maar als vierplek!). Samen met liturgisch vormgever Pim van Dijk is gekozen voor de huidige inrichting. Het prachtige liturgisch meubilair is ontworpen en gemaakt door de plaatselijke schrijnwerker René Bruns. Met Kerst 2006 werd de vernieuwde inrichting feestelijk in gebruik genomen. 

Vanaf 1 januari 2005 staat deze Hervormde Kerk bekend als Protestantse Kerk van Laren. De kerk is een Rijksmonument.

Stiltecentrum

Het stiltecentrum is toegankelijk via de hoofdingang van de kerk aan de Dorpsstraat.

Vanuit het stiltecentrum  is er door de glazen wand zicht op de kerkzaal. Aan de muur in het stiltecentrum zie je in de hoek een gestileerde levensboom, waarvan de blaadjes bestaan uit koperen plaatjes met de namen van de gemeenteleden die de afgelopen periode zijn gestorven. Je kunt een kaarsje aansteken voor iemand die je lief is, je kunt even gaan zitten op de bank, wat bewaard is gebleven van het vroegere kerkinterieur. In het gastenboek kun je je gedachten of je gebed opschrijven.

Voor de Pieterpadwandelaars is er een speciale kaart van onze kerk met een zegenwens voor de reis. In het Kulturhus kunnen je een datumstempel krijgen voor in je wandelboekje met een plaatje van onze kerk in het stempel. Voor wie dat leuk vindt is er een aardig hangertje voor aan de rugzak.

In het stiltecentrum liggen boekjes over de lokale geschiedenis en mooie actuele boekjes met meditatieve teksten. Er is een boekenplank met christelijke lectuur die gratis meegenomen kan worden.

Het stiltecentrum is dagelijks geopend, in de zomer van 9.00 uur tot 20.00 uur en in de winter van 9.00 tot 18.00 uur.

Liturgisch centrum

Het bijzondere van het liturgisch centrum in Laren is dat het meubilair niet standaard is. De lokale schrijnwerker, René Bruns, heeft samen met een groep mensen uit de gemeente de meubels ontworpen die uniek zijn voor een kerk en ons interieur een bijzondere uitstraling geven.

Materiaal

De beuk die gebruikt is voor de avondmaalstafel, de kansel en de lezenaar komt uit de kasteeltuin van Huis Verwolde. De Beuk is ca. 200 jaar oud, dus ongeveer van het jaar 1800. In de preekstoel ligt een ‘schijf' van de beuk, waarin de jaarringen zichtbaar zijn en voor de liefhebber te tellen.

De eik voor het doopvont vindt zijn oorsprong op het ‘Heuveltje’ in Landgoed Verwolde. De eik is ca. 80 jaar oud en zal in zijn leven menig ei tegen zich aan hebben gehad tijdens het traditionele ‘eierkuul'n’ , een vermaak uit het Larense verleden tijdens de paasdagen. De kaarsenstandaard is van gedroogd beukenhout.

Voor de bronzen elementen heeft René Bruns eerst een wassen model gemaakt. Deze wassen modellen zijn door bronsgieterij Sala uit Arnhem omgevormd in brons. Het grootste element, de schaal voor het doopvont is ca. 70 cm breed en 90 cm lang en weegt in brons ca. 60 kg. Alle elementen zijn voorzien van wieltjes en een stopmechanisme.

Symboliek

De opstelling in de kerkzaal is gebaseerd op de cirkel. Alle stoelen vormen met de preekstoel een cirkel met daarin het meubilair, ook in cirkelvorm. Een cirkel in een cirkel. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de cirkel zit de toehoorder samen met de voorganger, de doopouder met de doopvont. Een bijzondere plaats in de cirkel neemt het bloemstuk in dat iedere week wordt verzorgd door de bloemendienst, een lust voor het oog. Vanuit het stiltecentrum heeft de bezoeker een mooi overzicht over de kerkzaal.

Vrienden van de dorpskerk

De kerk van Laren. Al meer dan 175 jaar een beeldbepalend element in de dorpskern van Laren. Een onmisbaar element ook. Voor de leden van de kerk, die al dan niet regelmatig de kerkdiensten bezoeken. Maar ook voor de mensen die slechts incidenteel (bijvoorbeeld bij rouwdiensten) gebruik maken van de ruimte. En zelfs voor degenen die het gebouw alleen van de buitenzijde kennen en er als zodanig van kunnen genieten, bewust of onbewust. Het stiltecentrum is iedere dag geopend en vele mensen maken er gebruik van.

In 2004 is de ‘Stichting vrienden van de Dorpskerk Laren’ opgericht, die het onderhoud van de kerk zal gaan financieren. U kunt donateur worden van deze stichting en zo meehelpen aan de instandhouding van het gebouw ‘de dorpskerk’ in haar huidige (monumentale) vorm.

Het rekeningnummer van de stichting is: NL63RABO0301436606. Donaties zijn van harte welkom.

Contact Mevr. A. Boers-Hissink Rossweg 10A 7245 NK Laren Gld. Telf. 0573-402019 vrienden.dorpskerk@kerklaren.nl

Orgel

In de (toen nog) Hervormde Kerk te Laren (Gelderland) was sinds 1870 een orgel aanwezig van Leichel, dat echter door Sanders grotendeels was vernieuwd nadat het zware oorlogsschade had opgelopen tijdens de slag om Arnhem op 26 september 1944. Het instrument werd in 1983 aan de Hervormde Gemeente te Ommeren verkocht. In Laren bouwde de Duitse firma Führer een nieuw mechanisch sleepladen-orgel. Adviseur bij de bouw was Ries van Vrouwerff. Aart van Beek heeft het orgel op 17 juni 1983 namens de Orgelcommissie van de Hervormde Kerk gekeurd. Zondag 19 juni klonk het voor het eerst in de kerkdienst. Op 24 juni 1983 is het orgel in gebruik genomen met een speciaal concert. Het werd hierbij bespeeld door Gijs van Schoonhoven, organist te Aalten.

Kulturhus

Kerk en Kulturhus met elkaar verbonden

Sinds 2008 zijn het voormalig gemeentecentrum 't Kruispunt en de kerk aan elkaar verbonden door een ontvangstruimte. Het Kulturhus en de kerk delen hun voorzieningen en de ontvangstruimte is zowel ingang van het Kulturhus als de kerk.

Kulturhus huren

't Kulturhus beschikt over zes ruimten van verschillende grootte die gehuurd kunnen worden.

 • Zaal Exel: maximaal 10 personen
 • Zaal Verwolde: maximaal 20 personen
 • Zaal Larense Broek: maximaal 100 personen, ook geschikt voor sportieve activiteiten
 • Zaal Dorp: ongeveer 60 personen. Grote centrale ruimte met veel licht
 • Zaal Groot Dochteren: maximaal 16 personen
 • Zaal Oolde: maximaal 8 personen.

Elke zaal heeft een standaardtarief per dagdeel en een tarief voor non-profit.

Kijk voor meer informatie op www.kulturhuslaren.nl/zaal-huren/

Agenda kulturhus